Официальный сайт акима района Алтай
15 Декабря 2019 г
--:--:--
График представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям в феврале 2019 года
04-02-2019 10:17
әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции
1-НП(біржолғы) "Жаңа кәсіпорындарға пікіртерім жүргізу"
1-НП(единовременная) "Опрос новых предприятий"
1-ақпан
1-П(айлық) "Кəсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру жəне жөнелту туралы есебі"
1-П(месячная) "Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)"
1-ГАЗ(жылдық) "Газ желісі туралы есеп"
1-ГАЗ(годовая) "Отчет о газовой сети"
1-қалдықтар(жылдық) "Коммуналдық қалдықтарды жинау және шығару туралы есеп"
1-отходы (годовая) "Отчет о сборе и вывозе коммунальных отходов"
2-қалдықтар(жылдық) "Қалдықтарды қайта өңдеу(сорттау), кәдеге жарату және көму(сақтауға беру) туралы есеп"
2-отходы (годовая) "Отчет о  переработке (сортировке), утилизации и захоронении (депонировании) отходов"
2-ақпан
1-ИС(айлық)  "Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп"
1-ИС(месячная) "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками"
1-инвест(айлық) "Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп"
1-инвест(месячная) "Отчет об инвестициях в основной капитал"
2-КС(айлық) "Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп"
2-КС (месячная) "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов"
1-көлік(айлық) "Көлік жұмысы туралы есеп"
1-транспорт(месячная) "Отчет о работе транспорта"
3-байланыс(айлық) "Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне байланыс қызметтері туралы есеп"
3-связь  (месячная) "Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи"
24-сх(айлық) "Мал шаруашылығының жағдайы туралы есеп"
24-сх(месячная) "Отчет о состоянии животноводства"
3-ақпан
1-Ц (жалға беру) (айлық) "Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп"
1-Ц(аренда) (месячная) Отчет о ценах на аренду коммерческой недвижимости
1-СФ(айлық) "Тұрақтандыру қорларының әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алу және өткізу бағасы мен көлемі туралы есеп"
1-СФ(месячная) "Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально-значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов"
2-сауда(айлық) "Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп"
2-торговля(месячная) "Отчет о реализации товаров и услуг"
2-сх (астық)(айлық) "Астықтың қолда бары туралы" 
2-сх (зерно)(месячная) "О наличии зерна"
4-ақпан
1-КС(айлық) "Орындалған құрылыс жұмыстары (қызметтері) туралы есеп"
1-КС(месячная) "Отчет о выполненных строительных работах (услугах)"
10-ақпан
12 - сауда(жылдық) "Сауда базарлары туралы есеп"
12 - торговля(годовая) "Отчет о торговых рынках"
12-ақпан
1-Т (жылдық) "Еңбек бойынша есеп"
1-Т(годовая) "Отчет по труду"
15-ақпан
1-тариф (ішкі су)(айлық)  "Ішкі су көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп"
1-тариф (внутренний водный)(месячная) "Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта"
1-тариф (әуе)(айлық)  "Әуе көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп"
1-тариф (воздушный)(месячная) "Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта"
1-тариф (теміржол)(айлық)  "Теміржол көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп"
1-тариф (железнодорожный)(месячная) "Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта"
1-тариф (құбыр)(айлық)  "Құбыр көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп"
1-тариф (трубопроводный)(месячная) "Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта"
1-Ц (экспорт, импорт)(айлық) "Тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдері мен импорттық түсімдерінің бағасы туралы есеп"
1-Ц (экспорт, импорт)(месячная) "Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции"
16-ақпан
1-тариф (автомобиль)(айлық) "Автомобиль көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп"
1-тариф (автомобильный)(месячная) "Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта"
1-ЦСХ (айлық) "Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өніміне және сатып алынған көрсетілетін қызметтерге бағасы туралы есеп"
1-ЦСХ(месячная) "Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги "
17-ақпан
1-ЦП(айлық) "Өндірілген өнеркәсіп өнімдерінің (тауарлары, көрсетілетін қызметтері) бағасы және өндірістік-техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімдердің бағасы туралы есеп"
1-ЦП(месячная) "Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно-технического назначения"
20-ақпан
1-ТС(айлық) "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен тауарлардың өзара саудасы туралы есеп"
1-ТС(месячная) "Отчет о взаимной торговле товарами c государствами-членами Евразийского экономического союза"
1-ЦСМ(айлық) "Сатып алынған құрылыс материалдарының, бөлшектер мен конструкциялардың бағасы туралы есеп"
1-ЦСМ(месячная) "Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции"
21-ақпан
1-тариф (пошта)(айлық)  "Заңды тұлғаларға көрсетілген пошталық қызметтердің тарифтері туралы есеп"
1-тариф (почта)(месячная) "Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц"
1-тариф (курьер)(айлық)  "Заңды тұлғаларға көрсетілген курьерлік қызметтердің тарифтері туралы есеп"
1-тариф (курьер)(месячная) "Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц"
1-тариф (байланыс)(айлық) "Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтерінің тарифтері туралы есеп"
1-тариф (связь)(месячная) "Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц"
1-орман (жылдық) "Орман өсіру және ағаш дайындау қызметі туралы есеп"
1-лес (годовая) "Отчет о деятельности в лесоводстве и лесозаготовках"
22-ақпан
1-Ц (көтерме)(айлық)  "Өнімдердің, тауарлардың көтерме сауда (жеткізілім) бағасы туралы есеп"
1-Ц (отп)(месячная) "Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции"
1-ВК(жылдық) "Су құбыры, кәріз және олардың жеке желілерінің жұмыстары туралы есеп"
1-ВК(годовая) "Отчет о работе водопровода, канализации и их отдельных сетей"
23-ақпан
2-аңшылық(жылдық)  "Аңшылық және аулау бойынша, осы салалардағы қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы қызмет туралы"
2-охота(годовая) "О деятельности по охоте и отлову, включая предоставление услуг в этих областях"
25-ақпан
1-инновация (жылдық) "Инновациялық қызмет туралы есеп"
1-инновация(годовая) "Отчет об инновационной деятельности"
1-балық (жылдық) "Балық аулау және акваөсіру туралы"
1-рыба (годовая) "О рыболовстве и аквакультуре"
7-ТПЗ(жылдық) "Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану және кәсіптік аурулар туралы есеп"
7-ТПЗ(годовая) "Отчет о травматизме, связанном с трудовой деятельностью, и профессиональных заболеваниях"
    Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің (https://cabinet.stat.gov.kz) сайтында «Респондент кабинеті» арқылы есептіліктерді электронды түрде тапсыруға болады
    Отчеты можно сдавать в электронном виде через "Кабинет респондента" на сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (https://cabinet.stat.gov.kz)